الزام های سئو در تجارت های کوچک

الزام های سئو برای تجارت محلی چیست؟

اینترنت ممکن است در حالت عادی جهانی باشدف اما اگر تجارت شما محلی است و مشتری هایتان در شهر و یا در همسایگیشما زندگی میکنند، عاقلانه نیست که بر جستجوی جهانی تمرکز کنید برای تجارت های محلی گرفتن دسترسی جهانی ، هدر دادن منابع است. در عوض باید بر جامعه محلی تمرکز کنید.