Pinterest چیست

Pinterest خود را یک صفحه سنجاقی آنلاین معنی میکند. آن ممکانی است که میتوانید عکس ها و چیزهایی که به آنها علاقه مندید را سنجاق کنید و با دنیا به استراک بگذارید. مشابه شبکه های اجتماعی دیگر، افراد را دنبال میکنید و دنبال کننده دارید. همچنین دیگران میتوانند چیزهایی را که سنجاق کرده اید را…