برای سئو سایت چرا عنوان برند و سایت در عنوان نباشد

چرا عنوان برند و سایت در عنوان نباشد!؟؟؟ از زبان ::تجربه:: سئو: لطفا از چرا عنوان برند و سایت در عنوان نباشد!؟؟؟ از زبان ::تجربه:: دیدن فرمایید. چرا عنوان برند و سایت در عنوان نباشد!؟؟؟ از زبان ::تجربه::   مبحث عنوان  ،از گذشته یکی از فاکتورهای مهم موتورهای جست و جو بوده تا متوجه شوند…